Algemene voorwaarden – Bouwkundig Adviesburo Willigenburg

 

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

  • Bouwkundig Adviesburo Willigenburg bureau op het terrein van bouwkundig advies
  • Opdrachtgever: Degene die aan Bouwkundig Adviesburo Willigenburg opdracht geeft voor een of meer bouwtechnische keuringen.
  • Opdracht: De aan Bouwkundig Adviesburo Willigenburg verleende opdracht tot het verrichten van een bouwtechnische keuring.
  • Object: de onroerende zaak- al dan niet met toebehoren- die voor bouwconsult is opgedragen.
 • Bouwtechnische keuring: het doen van indicatieve onderzoeken naar de bouwkundige en gebruiksklare staat van het object; het opstellen van een rapport daarover en het geven van een toelichting daarop. In dit rapport wordt op basis van visuele waarneming op circa 100 punten de bouwkundige en gebruiksklare staat van het object beoordeeld en uitgedrukt ineen waardering slecht, matig, redelijk of goed. Voor zover en zoveel gaat deze waarneming gepaard of wordt deze waardering vervangen door een specifieke omschrijving van de eigenschappen van de onderzochte onderdelen van het object en voorzien van een aanbeveling tot verbetering, herstel of vervanging. Bij herstelkosten genoemd in het rapport zijn een raming gebaseerd op achterstallig onderhoud, geen renovatie en dergelijke. Bij het onderzoek naar de noodzaak tot vervanging of herstel van objecten geheel of gedeeltelijk wordt geen rekening gehouden met door of vanwege de overheid uitgevaardigde voorschriften en/of aanschrijvingen.
 • Indicatief onderzoek of keuring; onderzoek waarvan de reikwijdte en grenzen worden beïnvloed en bepaald door technische problemen, tijd en kosten met inachtneming van de veiligheidsaspecten (daken, weersomstandigheden e.d.). Een dergelijk(e) onderzoek of keuring is een vaststelling van de technische toestand op een bepaald moment. Dit betekent dat tijdens de uitvoering van een opdracht geen onderdelen en/of installaties worden gedemonteerd of gedeformeerd. Ieder(e) onderzoek of keuring wordt naar beste weten en kunnen visueel en uitwendig beoordeeld en uitgevoerd.
 • Onderzoekstijd: De tijd die nodig is voor de Bouwtechnische keuring zoals omschreven in artikel 1.5 voor een woning met een inhoud van ongeveer 350 m3 ligt op ca. 1,5 uur.
 • Verzendtermijn: Termijn van 2 werkdagen na opname die Bouwkundig Adviesburo Willigenburg nodig heeft om het rapport, zoals bedoeld in artikel 1.5 uit te werken en aan Opdrachtgever te verzenden tenzij het redelijkerwijs niet van Bouwkundig Adviesburo Willigenburg gevergd kan worden

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

 • Alle aanbiedingen en offertes, zowel schriftelijke als mondelinge, dan wel andere verklaringen van vertegenwoordigers en/of werknemers in dienst van Bouwkundig Adviesburo Willigenburg zijn vrijblijvend.

Artikel 3: Werkingssfeer

 • Voor zover in de overeenkomst niet schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de door Bouwkundig Adviesburo Willigenburg te verlenen bouwconsults, aan/verkoopkeuringen.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

 • Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand na ontvangst van een schriftelijke Opdracht van de Opdrachtgever met aangehechte Algemene Voorwaarden en indien en nadat Bouwkundig Adviesburo Willigenburg de ontvangst van een schriftelijke Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel doordat Bouwkundig Adviesburo Willigenburg geheel of gedeeltelijk aan de Bouwtechnische keuring uitvoering heeft gegeven. Bouwkundig Adviesburo Willigenburg is gerechtigd en bevoegd een derde in te schakelen.
 • Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen, aanvullingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
 • Opdrachtgever is gehouden aan Bouwkundig Adviesburo Willigenburg alle informatie te verschaffen waarvan hij in redelijkheid kan vermoeden dat Bouwkundig Adviesburo Willigenburg die nodig heeft om tot een juiste beoordeling te komen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Bouwkundig Adviesburo Willigenburg handelingen –in de ruimste zin des woords- te verrichten of te doen verrichten die voor Bouwkundig Adviesburo Willigenburg bij het uitvoeren van de Opdracht een belemmering (kunnen) zijn of Bouwkundig Adviesburo Willigenburg schaden.

Artikel 5: Tarieven

 • Alle opgegeven tarieven gelden exclusief B.T.W. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6: Betaling

 • Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij in contanten hetzij door op een door Bouwkundig Adviesburo Willigenburg aan te wijzen bank- of postbankrekening.
 • Indien de betaling niet of niet tijdig is ontvangen, is de Opdrachtgever –zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is- een rente van 1% per maand verschuldigd vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling, onverminderd het recht op schadevergoeding. Een gedeelte van de maand geldt in dit verband voor een volle maand.
 • Indien Bouwkundig Adviesburo Willigenburg tot invordering overgaat, zullen alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ten laste komen van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald volgens het incassotarief van de orde van advocaten.

Artikel 7: Reclameren

 • Klachten inzake de Bouwtechnische keuring dienen 3 maanden na de levering van het beoordeelde object aan de koper, mits deze termijn van 3 maanden niet overschrijdt binnen 30 dagen na de eigendomsoverdracht van het Object, door middel van een aangetekend schrijven door Bouwkundig Adviesburo Willigenburg te zijn ontvangen.
 • Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 • Indien Bouwkundig Adviesburo Willigenburg toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Bouwkundig Adviesburo Willigenburg slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die het rechtstreekse gevolg is van onoordeelkundige beoordeling van het betrokken object geheel of gedeeltelijk met inachtneming van het hiervoor in 4.3 bepaalde gebleven prestatie tot maximaal 3 maal het gefactureerde tarief. Iedere andere aansprakelijkheid wordt afgewezen. Bouwkundig Adviesburo Willigenburg is slechts gehouden tot vergoeding van schade zoals in dit artikel vermeld. Gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.
 • Opdrachtgever vrijwaart Bouwkundig Adviesburo Willigenburg voor alle schade die Bouwkundig Adviesburo Willigenburg mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding inzake het door Bouwkundig Adviesburo Willigenburg verrichte uit hoofde van welke oorzaak dan ook, waaronder gegevens of aanwijzingen verstrekt door Opdrachtgever of eisen van lokale overheden met betrekking tot de eigenschappen van het Object.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle door Bouwkundig Adviesburo Willigenburg te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in Utrecht zijn onderworpen.

Meer informatie ontvangen?

Willigenburg